Previous Ambassadors

Previous Ambassadors

1. H.E. Jaideep Sarkar 2012 - 2016
2. H.E. Navtej Sarna 2008 - 2012
3. H.E. Arun Kumar Singh 2005 - 2008
4. H.E. Raminder Singh Jassal 2002 - 2005
5. H.E. Ranjan Mathai 1998 - 2002
6. H.E. Shivshankar Menon 1995 - 1998
7. H.E. P.K. Singh 1992 - 1995